Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Drijfpak:           Drijfpakken. Deze bieden meer veiligheid, extra drijfvermogen en toch
complete bewegingsvrijheid.
Lesweek:          Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door
De Zeeuwse Zwemschool.
Het leskind:      Het kind dat zwemles krijgt bij De Zeeuwse Zwemschool en diens wettelijke
vertegenwoordiger.
Zwemdiploma: De diploma’s van de leerlijn ENVOZ ABC-survival.

Artikel 2 Algemeen
2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
De Zeeuwse Zwemschool en u als ouder/verzorger van het leskind dat is ingeschreven.

2.2.      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door
De Zeeuwse Zwemschool uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Artikel 3 Aanmelding en betaling
3.1.1.   Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfgeld worden
verwerkt. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website. Bij afmelden
geldt hiervoor geen teruggave recht.

3.1.2. Bij aanvang van de eerste zwemles verplicht u zich het volledig verschuldigde bedrag te
voldoen van het dan geldende tarief.

3.1.3.  Het verschuldigde bedrag kan in één keer of in termijnen (gelijk aan een
kalendermaand) worden voldaan.

3.1.4. Indien u op eigen initiatief de lessen voortijdig beëindigt, blijft u verplicht het volledig
verschuldigde bedrag te voldoen.

3.1.5.  Bij een betalingsachterstand vanaf 1 termijn behoudt De Zeeuwse Zwemschool het
recht de zwemlessen te staken tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.1.6.  Ziekte, vakanties of andere vormen van absentie ontslaan u niet van uw
betalingsverplichting.

3.2.      Leerlingen die aangemeld worden en recht hebben op een vergoeding via het
Sportfonds en/of stichting leergeld en/of gemeente dienen het inschrijfgeld bij
inschrijving te voldoen. Het inschrijfgeld kan dus niet via de vergoeding van het
Sportfonds en/of stichting leergeld en/of gemeente verrekend worden.

3.3.      Bij aanmelding verleent u een automatische machtiging aan De Zeeuwse Zwemschool
om het lesgeld (van het door u opgegeven bankrekeningnummer) vanaf de start van de
zwemlessen elke maand af te schrijven.

3.4.     Het lesgeld wordt elke maand geïncasseerd. In principe gaan de zwemlessen, met
uitzondering van landelijk vastgestelde feestdagen, het hele jaar (12 maanden) door.
Daarnaast is de zwemschool in principe 3 weken tijdens de zomervakantie en 1 week
tussen kerst en nieuwjaar gesloten. U zult tijdig informatie ontvangen over vakanties en
lessen die niet doorgaan. Dit gebeurt per mail door de zwemcoördinator.

3.5.     Betaling verloopt via automatische incasso. In specifieke gevallen kan in overleg een
uitzondering gemaakt worden. Indien De Zeeuwse Zwemschool géén geld van uw
rekening heeft kunnen afschrijven, worden er administratiekosten in rekening worden
gebracht.

3.6.      Bij een betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan
de zwemlessen en (afsluitende) examens.

3.7.      De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van
het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de
incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten, komen ten laste
van de klant.

3.8.     De Zeeuwse Zwemschool indexeert indien nodig jaarlijks de tarieven voor alle
activiteiten, alsmede het inschrijfgeld en eventuele andere tarieven. We indexeren
conform CPI alle huishoudens.

Artikel 4 Lespakketten
4.1.      De Zeeuwse Zwemschool biedt het complete zwem A+B+C pakket aan met een
geldigheidsduur van 16 aaneengesloten maanden bij een aanwezigheid van minimaal
90%.

4.2.      De Zeeuwse Zwemschool biedt het zwem A+B pakket aan met een geldigheidsduur van
14 aaneengesloten maanden bij een aanwezigheid van minimaal 90%.

4.3.     Kinderen met een bijzonder talent, ontwikkelingsstoornis of lichamelijke beperking zijn
bij ons ook van harte welkom. Voorafgaande aan de zwemlessen bespreken we graag de
mogelijkheden voor een op maat samengesteld traject.

4.4.     Mocht blijken dat een kind gaande het zwemtraject een bijzonder talent,
ontwikkelingsstoornis of lichamelijke beperking heeft, dan vervalt de garantie en
zwemt het kind na het pakket voor een gereduceerd tarief verder.

4.5.      Indien het zwembad een week of langer gesloten is, dan wordt de geldigheidsduur
automatisch met een gelijke duur verlengd.

4.6.      Bij ziekte dient de afmelding via WeScore te gebeuren.

4.7.      Bij ziekte zijn de eerste 2 aaneengesloten zwemlessen per ziekmelding voor eigen
rekening.

4.8.      De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 5 jaar. Inschrijven kan vanaf
elke leeftijd.

Artikel 5 Verzuim
5.1.      Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, korte vakanties en verjaardagen e.d. ontvangt u
geen lesgeld retour.

5.2.      Bij langdurig verzuim is het noodzakelijk om in overleg met de coördinator een regeling
te treffen.

5.3.      Wanneer een les door ouders wordt afgemeld zal deze als gemiste les worden
geregistreerd in het Leerlingvolgsysteem (WeScore).

Artikel 6 Veiligheid en huisregels
6.1.      In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze
huisregels zijn te vinden op de website van De Zeeuwse Zwemschool. Na het einde van
de zwemles bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor uw kind in- en buiten de
zwemaccommodatie.

6.2.      De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het leskind dienen de
aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen
zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

6.3.     Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het 1e en 2e lid van dit
artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het
leskind zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde
lesgeld.

6.4.     Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke
gevolgen ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de
lesgever te melden.

6.5.     De Zeeuwse Zwemschool streeft- met de branche- naar een zwemklimaat zonder
ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat deze worden voorkomen en
bestreden. Voor medewerkers van zwembaden, ouders en verzorgers, eigenaren of
andere betrokkenen is het mogelijk om in deze situatie ondersteuning te vragen bij het
landelijk vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1.      De Zeeuwse Zwemschool is nimmer aansprakelijk voor directe- en indirecte schade
welke het leskind lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van De Zeeuwse Zwemschool.

7.2.      Indien De Zeeuwse Zwemschool aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder
geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering
van De Zeeuwse Zwemschool uitkeert.

7.3.     Indien de aansprakelijkheidsverzekering van De Zeeuwse Zwemschool niet tot uitkering
overgaat, dan is De Zeeuwse Zwemschool jegens leskind nimmer aansprakelijk voor een
hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door
deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.

7.4.     De Zeeuwse Zwemschool kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
schade die het leskind door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door De Zeeuwse Zwemschool.

7.5.      Het leskind of zijn/haar verzorger is jegens De Zeeuwse Zwemschool aansprakelijk voor
alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn/haar toedoen wordt
veroorzaakt.

7.6.     De Zeeuwse Zwemschool is nimmer aansprakelijk voor directie of indirecte schade die  ouders/begeleiders/meekomende andere kinderen lijden in de leslocatie voor/tijdens en na de zwemlessen van het leskind en is nimmer aansprakelijk voor schade die voorgenoemden ondervinden tijdens de reis van en naar de zwemlocatie.

Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens
8.1.      De Zeeuwse Zwemschool voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens
aan de wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten
behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. De Zeeuwse Zwemschool
levert geen privacygevoelige informatie aan derden.

8.2.     Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het
voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw
kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website,
facebookpagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar
heeft kunt u dit schriftelijk bij inschrijving aangeven.

Artikel 9 Overige bepalingen
9.1.      De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te
wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

9.2.      Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van De Zeeuwse Zwemschool, zijn
wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.

Artikel 10 Opmerkingen en klachten
10.1.    De Zeeuwse Zwemschool heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties,
opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij de coördinator. Tevens
is er een map aanwezig waar u uw tips en/of ideeën met ons kunt delen.

10.2.    Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit
schriftelijk melden aan De Zeeuwse Zwemschool t.a.v. Directie De Zeeuwse
Zwemschool, Kabelweg 6, 4382 WV Vlissingen óf via e-mail:
info@dezeeuwsezwemschool.nl.

Artikel 11 Slotbepaling
11.1.    Middels uw digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben
ontvangen, begrepen en aanvaard.

Vlissingen, 31 maart 2024